سرگرمی

شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد
بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند

بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند

اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند


که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند