دختر خانومای عزیز : وقتی با یکی Cut میکنین ، یه جا Paste کنین بدبختو بابا …


همینجوری ولش نکنین رو هوا !